आ.ब.२०७४/७५ को ज्यामी ज्याला, ढुवानी रेट तथा निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत जिल्ला दररेट स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको विवरण गुल्मी जिल्लाका कार्यकारी अधिकृतहरुको विवरण जिल्ला वास रणनीतिक योजना २०७३ गाउँपालिका वा नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धि निर्देशन गुल्मी जिल्लाको गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम,संख्या,सिमाना,केन्द्र र वडाको सिमाना सहितको विवरण (राजपत्रमा प्रकाशित) आ.ब.२०७३/७४ को ज्यामी ज्याला, ढुवानी रेट तथा निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत जिल्ला दररेट इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी २०७३ समय तालिका आ.व. २०७३/७४ को निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम गुल्मी जिल्लाको पूर्णसरसफाइ रणनीतिक योजना

सूचना तथा समाचार


इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट प्राथमिकिकरण तथा गाउँ परिषदबाट पारित योजनाहरुको विवरण २०७२

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट प्राथमिकिकरण तथा गाउँ परिषदबाट पारित योजनाहरुको विवरण २०७२सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन २०७२

सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन २०७२ (Click Here to Download)
जिविस गुल्मीको बजेट सिमा तथा मार्गदर्शन

२०७२/०९/२० जिविस गुल्मीको बजेट सिमा तथा मार्गदर्शन (Click Here to Download)लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७०/७१

२०७२/१०/१० लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७०/७१आयोजना माग फाराम आ.व. ०७३/७४ फर्मेट

२०७२/०९/०५ आयोजना माग फाराम आ.व. ०७३/७४ फर्मेटआयोजना छनोटका आधार

२०७२/०८/११ आयोजना छनोटका आधारहरुआ.व. २०७०/७१ को MCPM नतिजा

आ.व. २०७०७१ को MCPM नतिजा  आ.व.२०७२/०७३ को प्रथम चौमासिक अवधिको सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन

आ.व.२०७२०७३ को प्रथम चौमासिक अवधिको सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदनखरिद योजना आ.व.२०७२/७३

२०७२/०४/१८ खरिद योजना आ.व.२०७२/७३ (download)Skip to toolbar